Årsmöte 2019

Kallelse till Västergötlands Judoförbunds Årsmöte
på Vara Folkhögskola

Torsdag den 28 februari 2019 kl 19.00
samling och fika i matsalen kl 18.30

Motioner ska ha inkommit till styrelsen (styrelsen@vjf.org) senast söndag 3 februari.

Föredragningslista

Mötets öppnande
§ 1 Fastställande av föredragningslista
§ 2 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
§ 3 Fastställande av röstlängd
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av sekreterare för mötet
§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse för det gågna verksamhetsåret
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2020
§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter
§ 12 Val av ordförande för en tid av 1 år
§ 13 Val av halva antalet styrelseledamöter (3 st) för en tid av 2 år samt utfyllnadsval av 1 styrelseledamot för en tid av 1 år.
§ 14 Val av suppleant till styrelsen
§ 15 Val av revisor jämte suppleant för en tid av 1 år
§ 16 Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en ska vara sammankallande
§ 17 Val av ombud till Svenska Judoförbundets årsmöte
§ 18 Val av ombud till Västra Götalands Idrottsförbunds årsmöte
§ 19 Behandling av styrelsen propositioner och i rätt tid inkomna motioner, såvida fråga inte behandlats tidigare
§ 20 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
§ 21 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *