Årsmöte 2019

Kallelse till Västergötlands Judoförbunds Årsmöte
på Vara Folkhögskola

Torsdag den 28 februari 2019 kl 19.00
samling och fika i matsalen kl 18.30

Motioner ska ha inkommit till styrelsen (styrelsen@vjf.org) senast söndag 3 februari.

Föredragningslista

Mötets öppnande
§ 1 Fastställande av föredragningslista
§ 2 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
§ 3 Fastställande av röstlängd
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av sekreterare för mötet
§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse för det gågna verksamhetsåret
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2020
§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter
§ 12 Val av ordförande för en tid av 1 år
§ 13 Val av halva antalet styrelseledamöter (3 st) för en tid av 2 år samt utfyllnadsval av 1 styrelseledamot för en tid av 1 år.
§ 14 Val av suppleant till styrelsen
§ 15 Val av revisor jämte suppleant för en tid av 1 år
§ 16 Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en ska vara sammankallande
§ 17 Val av ombud till Svenska Judoförbundets årsmöte
§ 18 Val av ombud till Västra Götalands Idrottsförbunds årsmöte
§ 19 Behandling av styrelsen propositioner och i rätt tid inkomna motioner, såvida fråga inte behandlats tidigare
§ 20 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
§ 21 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
Mötets avslutande

VG-serien 2016

Tävlingsdatum 2016
30 januari Borås
9 april Vara
14 maj Lilla Edet

? september ?
? oktober ?
12 november Lidköping

SISU- Utbildning i Kost och Näring

Som uppföljning på mötet i Växjö. Den här utbildningen är riktigt bra och syftar till att starta upp studiecirklar i den egna klubben.

//Göran, Lidköping

Nu startar SISU utbildning i Kost och Näringslära

Kunskap om vårt dagliga kost- och näringsintag tillhör ett av våra mest underutvecklade områden. Vi översköljs dagligen med än det ena, än det andra budskapet om vad vi ska äta. Budskap som tyvärr alltför ofta är helt ogrundade.

Nu startar SISU utbildning i Kost och Näring med särskilt fokus mot idrotten. Kunskapen är hämtad ur mångårig forskning kring nutrition och idrottsmedicin från framförallt Karolinska Institutet samt erfarenheter från de senaste 30 årens elitidrott. Starten sker den 19 och 23 september på Camp Active i Lovene för tränare och ledare resp. idrottare och anhöriga.

Det finns inget annat träningsinslag som så snabbt kan höja prestationsnivån och koncentrationen som en förändring i näringsintaget. Studier visar på skillnader på 10 – 15% som direkt kan härledas till förändring i kosten.

För mer information kontakta Ingemar Gustavsson SISU, Idrottsutbildarna på 070-896 38 06 eller ingemar@sisu.o.se